در این نوشته با جواب صفحه 40 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 40 ریاضی دوم

تمرین

1- دو شکل زیر چه تفاوت و شباهت‌هایی دارند؟

تفاوت: در شکل سمت چپ ضلع‌ها با هم برابرند ولی در شکل سمت راست ضلع‌ها با هم برابر نیستند.
شباهت: هر دو شکل 6 ضلع و 6 گوشه دارد.

image 455

2- با توجّه به جدول زیر شکل‌ها را رنگ کنید تا یک پنجره‌ی زیبا درست شود.

image 454

کامل کن

هر تصویر چه ساعتی را نشان می‌دهد؟

جواب صفحه 40 ریاضی دوم
جواب صفحه 40 ریاضی دوم

گام به گام سایر صفحات درس یاداوری شکل های هندسی ریاضی دوم

برچسب شده در: