در این نوشته با جواب صفحه 40 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 40 ریاضی سوم

فرهنگ نوشتن

از پدر یا مادر خود مقداری پول بگیرید. با آن پول چیزی بخرید. پول را به فروشنده بدهید و باقی‌مانده ی آن را از او پس بگیرید. ماجرای این خرید خود را به اضافه ی مقدار پولی که داشته‌اید، چیزی که خریده‌اید و مقدار پول باقی‌مانده را بنویسید.

این قسمت به عهده دانش‌آموز است.

مثال: از مادرم 5000 تومان گرفتم یک کیک خریدم 1200 تومان و یک شیر 2000 تومان. فروشنذه به من 1800 تومان برگرداند.

تمرین

1- فاصله‌ی یک روستا تا شهر 27 کیلومتر و فاصله‌ی آن شهر تا تهران 120 کیلومتر است.
فاصله‌ی این روستا تا تهران چند کیلومتر است؟ 120+27=147120+27=147 کیلومتر

2- در شهر بَم در یک سال، 3634 دانش آموز در پایه ی دوم و 2101 دانش‌آموز در پایه ی ششم ابتدایی درس می‌خواندند. عدد صفر را به جای رقم‌های یکان، دهگان و صدگان قرار دهید و بگویید شهر بم در آن سال به طور تقریبی چند دانش آموز پایه‌ی دوم و ششم داشته است؟ 

3000 دانش‌آموز کلاس دوم 
2000 دانش‌آموز کلاس ششم

3000+2000=50003000+2000=5000

تعداد تقریبی دانش‌آموزان دوم و ششم شهر بم به 5000 می‌رسد.

3- 7000 ریال چند تومان است؟ 700 تومان
800 تومان چند ریال است؟ 8000 ریال

4- 3 شیء را نام ببرید که طول آن‌ها در حدود یک متر باشد. میز تحریر- در کلاسمان- تلوزیون خانه ما

5- 3 شیء را نام ببرید که جرم آن ها در حدود یک کیلوگرم باشد. یک خربزه کوچک- سه عدد سیب بزرگ- گیبورد کامپیوتر

6- در کنار هر اندازه، واحد مناسب را بنویسید.
– ضخامت کتاب ریاضی 8 میلی متر است.
– طول کتاب ریاضی به طور تقریبی 27 سانتی متر است.
– قدّ یک ورزشکار 176 سانتی متر است.
– طول یک کلاس به طور تقریبی 8 متر است.

7- واحد مناسب را بنویسید.
جرم یک دفتر ریاضی 127 گرم است.
جرم یک هندوانه 6 کیلو گرم و 350 گرم است.
جرم یک خربزه به طور تقریبی 5 کیلو گرم است.
جرم یکی از دانش آموزان 53 کیلو گرم است.

8- با توجّه به معنای هر کدام از علامت‌های داده شده، جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

image 207
جواب صفحه 40 ریاضی سوم

9- کوچک‌ترین عدد سه رقمی و بزرگ‌ترین عدد چهار رقمی را بنویسید.
– کوچک‌ترین عدد سه رقمی 100
– بزرگ‌ترین عدد چهار رقمی 9999
اگر رقم‌های تکراری نداشته باشیم، چه عددهایی به دست می‌آید؟ 102 و 9876

10- با رقم‌های 2 و 3 و 4 چند عدد سه رقمی می‌توان نوشت؟ 

234,233,232,224,223,222,324,323,322,244,243,242,344,343,342,334,333,332,434,433,432,424,423,422,444,443,442

بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین آن‌ها را مشخّص کنید.
بزرگترین: 444
کوچک‌ترین: 222

برچسب شده در: