در این نوشته با جواب صفحه 40 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

در صورتی که تمرین‌های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می‌شوید، این فصل را به خوبی آموخته‌اید.

1- مقدار عبارت جبری زیر را به ازای x=−1 و y=−2 پیدا کنید.

6x−3y+3−4x+y−3−2x+y+7=−1y+7⇒−1×(−2)+7=9

2-معادلهٔ زیر را حل کنید.

2x−3x+2(x+2)=142
2x−3x+2x+4=142
x+4=14
x=14−4
x=10

3- شخصی با سوزاندن 3500 کالری، 0/45 کیلوگرم از وزنش را کم می‌کند. میزان کالری‌ای که فرد باید در هر روز بسوزاند تا در 2 هفته 1/8 کیلوگرم از وزنش کم شود، چقدر است؟

1/80/45=41/80/45=4

میزان کالری سوزانده شده در 2 هفته 4×3500=140004×3500=14000

میزان کالری سوزانده شده در هر روز 14000÷14=100014000÷14=1000

4- یک مسئله بنویسید که متناظر با معادلهٔ مقابل باشد.

2x−1=72

از 2 برابر  عددی 1 واحد کم می‌کنیم حاصل مساوی 7 می‌شود. آن عدد چیست؟

گام به گام سایر صفحات درس معادله

برچسب شده در: