جواب صفحه ۴۰ ریاضی هفتم ⚡️ تمرین های ترکیبی

در این نوشته با جواب صفحه ۴۰ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

در صورتی که تمرین‌های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می‌شوید، این فصل را به خوبی آموخته‌اید.

۱- مقدار عبارت جبری زیر را به ازای x=−۱ و y=−۲ پیدا کنید.

۶x−۳y+3−۴x+y−۳−۲x+y+7=−۱y+7⇒−۱×(−۲)+۷=۹

۲-معادلهٔ زیر را حل کنید.

۲x−۳x+2(x+2)=142
۲x−۳x+2x+4=142
x+4=14
x=14−۴
x=10

۳- شخصی با سوزاندن ۳۵۰۰ کالری، ۰/۴۵ کیلوگرم از وزنش را کم می‌کند. میزان کالری‌ای که فرد باید در هر روز بسوزاند تا در ۲ هفته ۱/۸ کیلوگرم از وزنش کم شود، چقدر است؟

۱/۸۰/۴۵=۴۱/۸۰/۴۵=۴

میزان کالری سوزانده شده در ۲ هفته 4×۳۵۰۰=۱۴۰۰۰۴×۳۵۰۰=۱۴۰۰۰

میزان کالری سوزانده شده در هر روز 14000÷۱۴=۱۰۰۰۱۴۰۰۰÷۱۴=۱۰۰۰

۴- یک مسئله بنویسید که متناظر با معادلهٔ مقابل باشد.

۲x−۱=۷۲

از ۲ برابر  عددی ۱ واحد کم می‌کنیم حاصل مساوی ۷ می‌شود. آن عدد چیست؟

گام به گام سایر صفحات درس معادله

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

17 دیدگاه ها