در این نوشته با جواب صفحه 40 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 40 علوم سوم

1- دو تکه پارچه ی مانند هم و هم اندازه تهیه کنید. هر یک از آنها را با نصف استکان آب خیس کنید. یکی از پارچه ها را جلوی آفتاب و دیگری را در سایه بگذارید. بعد از حدود یک ساعت، آنها را با هم مقایسه کنید. چه تفاوتی دارند؟

1- یکی از پارچه تقریباً خشک شده است و دیگری خیس است و کمتر خشک شده است.

2 -کدام یک تقریبا خشک شده است؟ دلیل آن چیست؟

2- پارچه ای که جلوی آفتاب بوده است. زیرا گرمای خورشید باعث شده آب آن سریع تر خشک شود.

ایستگاه فکر

در کدام محل، تبخیر سریع تر انجام می شود؟ چرا؟

جواب صفحه 40 علوم سوم
جواب صفحه 40 علوم سوم

در منطقه ی گرمسیری که خورشید به دریا می تابد، گرمای خورشید باعث تبخیر سریع تر می شود.

برچسب شده در: