در این نوشته با جواب صفحه 40 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 40 علوم چهارم

فعالیت

1-درون یک لیوان فلزی تا نیمه آب سرد بریزید.

2-با استفاده از یک دماسنج الکلی، دمای آب را اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.

بعد از ۲۰ دقیقهبعد از ۱۵ دقیقهبعد از ۱۰ دقیقهبعد از ۵ دقیقهبار اوّلزمان (دقیقه)
۲۰۱۵۱۲۸۵دمای آب (درجه ی سلسیوس)
جواب صفحه 40 علوم چهارم

3-لیوان را رو به روی نور خورشید یا روی بخاری قرار دهید.

4-هر 5 دقیقه یک بار دمای آب را اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید. آب درون لیوان گرم تر شده است یا سردتر؟

آب درون لیوان گرم تر می شود.

 آب برای گرم شدن، گرمای خود را از کجا به دست آورده است؟

آب برای گرم شدن، گرمای خود را از نور خورشید به دست می آورد.

فکر کنید

دمای هوا در تابستان بیشتر است یا زمستان؟ به چه دلیل؟

تابستان، به خاطر اینکه خورشید در تابستان به صورت مستقیم می‌تابد و مدت زمان تابش آن بیشتر است.

برچسب شده در: