در این نوشته با جواب صفحه 40 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 40 فارسی چهارم

درست و نادرست

1- حکیم برای اندوختن دانش به سفر رفت.

نادرست

2- کشتی بر اثر برخورد به صخره چند تکّه شد.

نادرست

3- علم و دانش سرمایه ای است که هیچ گاه از بین نمی رود.

درست

درک مطلب صفحه 40 فارسی چهارم

1- اتّفاق های مهمّی را که در طول سفر برای حکیم پیش آمد به ترتیب بیان کنید.

مسافرت با کشتی، گرفتار توفان شدن کشتی و تکه شدن آن، نجات یافتن حکیم و رسیدن به یک شهر غریب، متوجه شدن مردم از علم و آگاهی حکیم، آموزش به جوانان شهر

2- حکیم برای زنده ماندن خود چه چاره ای اندیشید؟

چون به خواندن و نوشتن علاقه داشت شورع به نوشتن روی ماسه های ساحل دریا کرد.

3- منظور حکیم از اینکه گفت: »به دست آورید، آنچه را ماندنی است «چیست؟

علم و دانش