در این نوشته با جواب صفحه 40 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 40 مطالعات سوم

به تصویر ها نگاه کنید و به ترتیب شماره ها بگویید هر تصویر چه چیزی را نشان می دهد؟

image 109

1- گوسفندان در چراگاه می چرند.

2 و 3- ما از شیر و گوشت آن ها استفاده می کنیم.

image 110
جواب صفحه 32 مطالعات سوم

– از گیاه پنبه و پشم گوسفندان می توان نخ تهیه کرد.

2- در کارخانه ی نخ ریسی از گیاه پنبه و پشم گوسفندان نخ تهیه می شود و نخ را به صورت دوک در می آورند.

3- دوک را به کارخانه ی پارچه بافی می فرستند و در کرخانه ی پارچه بافی از نخ، پارچه می بافند.

4- از پارچه ها لباس تهیه می شود و لباس برای فروش به فروشگاه فرستاده می شود.

جواب صفحه 40 مطالعات سوم
جواب صفحه 40 مطالعات سوم

در تصویر (1)، کشاورزان به کمک خانواده هاشان در حال کاشت برنج در شالیزار هستند.

در تصویر (۲)، کشاورزان به کمک خانواده هایشان در حال برداشت گندم از زمین های کشاورزی هستند.

در تصویر (۳)، کشاورزان در حال جدا کردن دانه های برنج و گندم از ساقه های آن و جدا کردن سبوس از دانه های برنج هستند.

در تصویر (۴)، کشاورز در حال تبدیل گندم به آرد است.

در تصویر (۵)، آنهاهمراه خانوادهی خود از غذایی که با محصولات کشاورزی شان درست کرده اند، می خورند.

جواب صفحه 40 مطالعات سوم
جواب صفحه 40 مطالعات سوم

ابتدا درختان جنگ قطع می شود و با انتقال به کارخانه ی چوب بری، تنه های درخت به الوار تبدیل می شود. پس از به کار گرفتن ابزار های مختلف و الوار ها  در کارگاه ها و کارخانه های مربوطه، فرآورده های چوبی مثل نیمکت و میز و … درست می شود.

جواب صفحه 32 مطالعات سوم

ابتدا سنگ آهن از درون معادن استخراج می شود. سپس با انتقال به کارخانه ی ذوب آهن ورقه های فلزی تهیه می شود که با انتقال این ورقه ها به کارخانه های تولید وسایل مختلف، وسائلی همچون درب، دوچرخه و … تولید می شود.

جواب صفحه 40 مطالعات سوم
جواب صفحه 40 مطالعات سوم

ابتدا نفت را از چاه نفت استخراج می کنند و پس از طی مراحلی به کمک بشکه های نفت آن ها را به کارخانه می فرستند. در کارخانه نفت خام، به همراه مواد دیگر مخلوط می شود. نفت خام پس از تغییرات به وسایل مختلف تبدیل می شود.