جواب صفحه 40 کتاب کار زبان هفتم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 40 کتاب کار زبان هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 40 کتاب کار زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 40 کتاب کار زبان هفتم

١. روز تولد افراد زیر را با کشیدن خط به اعداد مرتبط متصل کنید.

بر عهده دانش آموز

٢. ماه تولد اشخاص زیر را با کشیدن خط به ماه مرتبط وصل کنید.

بر عهده دانش آموز

٣. در متن زیر دور کلماتی که همه حروفشان را تاکنون آموخته اید خط بکشید.

Matin Bateni is a student. He is ten years old. His birthday is in  Aban. His father works in a bank, and his mother is a clerk in a  paint company. Matin has a younger sister. Her name in Mina. They are very kind to each other.

کلمات مربوطه با گیومه مشخص شده اند:

» Matin « » Bateni « is a student. He is » ten « years old. His birthday is » in « » Aban «. His father works » in « a » bank «, and his mother is a clerk » in « a » paint « company. » Matin « has a younger sister. Her name in » Mina «. They are very kind to each other.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه