در این نوشته با جواب صفحه 41 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 41 علوم دوم

مقایسه کنید

1- صدای دست زدن دو انگشتی و دست زدن معمولی را با هم مقایسه کنید. کدام بلندتر است؟

دست زدن دو انگشتی آهسته و دست زدن معمولی بلند است.

2- چگونه می‌توان با طبل و سوت، هم صدای بلند و هم صدای آهسته تولید کرد؟

صدای بلند با دمیدن شدید سوت و صدای آهسته با ضربه ملایم روی طبل تولید می شود و این کار را می توان به صورت معکوس با دمیدن آهسته سوت آهسته و ضربه محکم به طبل انجام داد.

3- از میان صداهای گاو، جوجه، کلاغ کدام صدا از همه نازک‌تر است؟ کدام صدا از همه کلفت‌تر است؟

صدای جوجه از همه نازک تر و صدای گاو از همه کلفت تر است.

کار در منزل

به صداهای اعضای خانواده‌ی خود، خوب گوش کنید. صدای کدام یک از همه کلفت تر و کدام یک از همه نازک‌تر است؟

صدای پدر کلفت تر و صدای خواهر کوچک تر نازک تر است

برچسب شده در: