در این نوشته با جواب صفحه 41 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 41 علوم سوم

یک ظرف شیشه ای را از آب داغ پر کنید. بیشتر آب ظرف را خالی کنید به طوری که کمی آب در آن باقی بماند. بلافاصله یک کیسه ی نایلونی را با کش به دهانهی ظرف ببندید و یک تکه یخ را روی آن بگذارید. ظرف را در مقابل نور خورشید یا نور یک چراغ بگیرید.

آنچه را اتفاق می افتد، گزارش کنید.

image 534

درون شیشه بخار آب تشکیل می شود. این بخار آب با برخورد به کیسه ی نایلونی روی ظرف، سرد شده و به صورت قطرات آب در می آیند. سپس قطرات آب مانند باران فرو می ریزند.
دوباره آب داغ بخار می شود و بالا می رود و این چرخه تا زمانیکه آب داغ است، تکرار می شود.

برچسب شده در: