در این نوشته با جواب صفحه 42 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی هشتم

1- در کاشی کاری، کاشی‌ها را طوری کنار هم قرار می‌دهند که روی هم نیفتند و جای خالی هم بین آنها نباشد. در اینجا چند نمونه کاشی کاری را مشاهده می‌کنید که هر کدام تنها با یک نوع کاشی انجام شده است.

جواب صفحه 42 ریاضی هشتم
جواب صفحه 42 ریاضی هشتم

حالا به شکل‌های زیر توجه کنید. در هر مورد توضیح دهید، چرا کاشی کاری با یک نوع کاشی انجام نمی‌شود؟

image 73

چون بین آن‌ها جای خالی وجود دارد.

2- سطح زیر با مثلث‌هایی هم نهشت با مثلث ABC کاشی کاری شده است.

مثلث آبی انتقال یافته مثلث ABC است،
مثلث زرد دوران یافته مثلث ABC است.

image 72

زاویه‌های متناظر با هریک از زاویه‌های مثلث ABC را در این دو مثلث مشخص کنید.

در کاشی کاری بالا، قسمتی را که نشان می‌دهد °۱۸۰ = A + B + C پیدا کنید.

image 74

جواب کاردرکلاس صفحه ۴۲ ریاضی هشتم

در کدام شکل، کاشی کاری با یک نوع کاشی انجام نشده است؟

image 75

شکل شمارهٔ ج

گام به گام سایر صفحات زاویه های داخلی

برچسب شده در: