در این نوشته با جواب صفحه 42 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 علوم چهارم

گفت و گو

با توجه به شکل، مشخص کنید چه چیزهایی سرد و چه چیزهایی گرم هستند.

image 105

کاسه و ملاقه سرد و آش و دیگ گرم هستند.

گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می شود؟ در این باره گفت و گو کنید.

از جسم گرم به جسم سرد

فعالیت

1-به کمک آموزگار، درون یک پاکت خالی شیر تا نیمه آب داغ بریزید و در آن را محکم ببندید.

2-آن را به پهلو روی میز قرار دهید.

3-سه شکاف روی بدنه ی پاکت ایجاد کنید. اندازه ی هریک برابر با عرض خط کش باشد.

4-روی خط کش های چوبی، فلزی و پلاستیکی تکه های ِ مساوی شکلات بچسبانید.

5-سر دیگر خط کش ها را همزمان درشکافهای قوطی و درون آب داغ قرار دهید.

شکلات ذوب می‌شود.

6-کمی صبرکنید. پیش بینی کنید چه اتّفاقی می افتد. مشاهدات خود را بنویسید. شکلات روی کدام خط کش سریع تر ذوب می شود؟ توضیح دهید.

خط کش فلزی

برچسب شده در: