در این نوشته با جواب صفحه 43 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 43 دین و زندگی یازدهم

جواب تدبر در قرآن صفحه 43 دین و زندگی یازدهم

با توجه به آیهٔ زیر، چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که نزد هیچ کس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده می‌شد، ممکن بود چه شک و شبهه‌ای ایجاد شود؟

وَ ما کُنتَ تَتلوا مِن قَبلِهٰ مِن کِتابٍ وَ لا تَخُطُّه‌و بِیَمینِکَ اِذًا لَارتابَ المُبطِلونَ [سورهٔ عنکبوت / 48]
و پیش از آن هیچ نوشته‌ای را نمی‌خواندی و با دست خود، آن را نمی‌نوشتی که در آن صورت، اهل باطل به شک می‌افتادند.

درس نخوانده بودن پیامبر (ص) در واقع تأکیدی بر نبوت وی است. این ویژگی شائبۀ استفاده از پیامبر (ص) از دانش خود و سایر انسان‌ها در عرضۀ قرآن را منتقی می‌کند.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه 43 دین و زندگی یازدهم

1- به نظر شما چرا اندیشهٔ دانشمندان به مرور زمان تغییر می‌کند؟
برای اینکه به مرور زمان اندیشۀ ایشان کامل‌تر و پخته‌تر می‌شود لذا در نظریات گذشتۀ خود تجدید نظر می‌کنند و اشتباهاتشان را اصلاح یا تکمیل می‌کنند.

این ویژگی چگونه الهی بودن قرآن را اثبات می‌کند؟
با اینکه بیش از شش هزار آیه قرآن در طول 23 سال به تدریج نازل شده و دربارۀ موضوعات متنوع سخن گفته شده نه تنها میان آیات آن، تعارض و ناسازگاری نیست بلکه آیاتش دقیق‌تر از اعضای یک بدن، با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می‌کنند.

2- با توجه به دو متن زیر، به سؤالات پاسخ دهید:

الف) شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه قرآن کریم به تعقل، تفکر و علم دوستی تأکید شده باشد. در این کتاب، بیش از 770 بار از علم، 185 بار از گوش دادن و توجه کردن، 49 بار از عقل، 18 بار از فکر کردن، 132 بار از تبیین و دلیل و نیز د‌ه‌ها کلمه دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می‌شوند، نام برده شده است. همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.

ب) در جامعهٔ آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان، کرامت زنان نادیده گرفته می‌شد. به گونه‌ای که اگر خانواد‌ه‌ای فرزند دختر به دنیا می‌آورد، احساس شرم می‌کرد. در چنین فضایی، قرآن کریم با بیان کرامت زن و تساوی وی با مرد در انسانیت اعلام کرد: هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد، خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می‌بخشد؛ و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی‌کند. علاوه بر این، قرآن کریم برای زن حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد، در مالکیت به او استقلال بخشید و درآمد کارش را از آن خودش دانست؛ هزینهٔ خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، عزّت و عفافش تأکید کرد تا در جامعه مورد سوءاستفادهٔ مرد قرار نگیرد.

– متن الف به کدام یک از جنبه‌های اعجاز قرآن کریم اشاره می‌کند؟

اعجاز محتوایی


– متن ب به کدام یک از انواع اعجاز محتوایی اشاره می‌کند؟

تأثیر پذیری از عقاید دوران جاهلیت