جواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

جواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

آبان 27, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 43 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 43 ریاضی هفتم

کاردرکلاس

1- مانند نمونه رابطه‌های دیگری را بنویسید که در همهٔ شکل‌ها برقرار باشد.

AB+AD>BD
BD+DE=BE

جواب صفحه 43 ریاضی هفتم
جواب صفحه 43 ریاضی هفتم

2- می‌دانیم AC=۲cm,AB=۷cm و DB=۴cm (cm مخفف سانتی‌متر است.)
یک رابطه جبری بنویسید و با جایگزین کردن عددها، طول پاره خط CD را به دست آورید.

جواب صفحه 43 ریاضی هفتم
جواب صفحه 43 ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

1- پاره خط‌های مساوی را به صورت روبه رو در شکل مشخص می‌کنیم.
علامت‌ها نشان می‌دهند که: AB=AC

image 315

در شکل مقابل M وسط پاره خط AB است


اندازه کدام دو پاره خط با هم مساوی‌اند؟

 AM=MB

تساوی این دو پاره خط را با علامت گذاری روی شکل نشان دهید. تساوی‌های زیر را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید.

image 316

2- در شکل زیر پاره خط‌های CD ،BC ،AB و DE با هم مساوی‌اند. طول کدام پاره خط‌ها برابر ۳AB است؟ 


جواب : BE,AD

طول کدام پاره خط‌ها برابر ۲AB است؟


پاسخ : CE,BD,AC

چند پاره خط در شکل روبه رو دیده می‌شود؟

 
جواب : 10 پاره خط:
AB – AC – AD – AE
BC – BD – BE
CD – CE
DE

3- با توجه به پاره خط‌هایی که در شکل زیر می‌بینید، اگر بدانیم AB=DC و DC=EF و EF<GH، ، رابطه‌های زیر را کامل کنید. (این علامت <== یعنی نتیجه می‌گیریم):

image 317

4- مثلث ABC متساوی الساقین است؛ یعنی: AB=AC  نقطه M وسط AB و نقطه N وسط AC است.
چرا AN=AM؟

جواب صفحه 43 ریاضی هفتم
جواب صفحه 43 ریاضی هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه