جواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم ⚡️ کار در کلاس و فعالیت

در این نوشته با جواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

کاردرکلاس

۱- مانند نمونه رابطه‌های دیگری را بنویسید که در همهٔ شکل‌ها برقرار باشد.

AB+AD>BD
BD+DE=BE

جواب صفحه 43 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

۲- می‌دانیم AC=۲cm,AB=۷cm و DB=۴cm (cm مخفف سانتی‌متر است.)
یک رابطه جبری بنویسید و با جایگزین کردن عددها، طول پاره خط CD را به دست آورید.

جواب صفحه 43 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

۱- پاره خط‌های مساوی را به صورت روبه رو در شکل مشخص می‌کنیم.
علامت‌ها نشان می‌دهند که: AB=AC

image 315

در شکل مقابل M وسط پاره خط AB است


اندازه کدام دو پاره خط با هم مساوی‌اند؟

 AM=MB

تساوی این دو پاره خط را با علامت گذاری روی شکل نشان دهید. تساوی‌های زیر را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید.

image 316

۲- در شکل زیر پاره خط‌های CD ،BC ،AB و DE با هم مساوی‌اند. طول کدام پاره خط‌ها برابر ۳AB است؟ 

جواب : BE,AD

طول کدام پاره خط‌ها برابر ۲AB است؟

پاسخ : CE,BD,AC

چند پاره خط در شکل روبه رو دیده می‌شود؟

 جواب : ۱۰ پاره خط:
AB – AC – AD – AE
BC – BD – BE
CD – CE
DE

۳- با توجه به پاره خط‌هایی که در شکل زیر می‌بینید، اگر بدانیم AB=DC و DC=EF و EF<GH، ، رابطه‌های زیر را کامل کنید. (این علامت <== یعنی نتیجه می‌گیریم):

image 317

۴- مثلث ABC متساوی الساقین است؛ یعنی: AB=AC  نقطه M وسط AB و نقطه N وسط AC است.
چرا AN=AM؟

جواب صفحه 43 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۴۳ ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس روابط بین پاره خط ها

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

4 دیدگاه ها