در این نوشته با جواب صفحه 43 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 43 زمین شناسی یازدهم

جمع اوری اطلاعات

شکل روبه رو، شش حوضۀ آبریزاصلی ایران را نشان می دهد. با جستجو در منابع معتبر، یک یا دو رودخانه اصلی در هر حوضه را مشخص کنید.

image 55

شش حوضهٔ آبریز اصلی ایران و رود مهم در آنها عبارت اند از:

دریای خزر: سفید رود و ارس

خلیج فارس و دریای عمان: کارون و کرخه

دریاچۀ ارومیه: زرینه رود

فلات مرکزی ایران: زاینده رود

هامون: هیرمند

قره قوم یا سرخس: تجن و کشف رود

پیوند با ریاضی

الف) آب در رودی با سطح مقطع 100 مترمربع، و با سرعت متوسط 2 متر بر ثانیه در جریان است. آبدهی رود را محاسبه کنید.

در یک ثانیه 2 متر مکعب آب عبور می کند و در یک دقیقه 120 متر مکعب آب عبور می کند و در یک ساعت 720 مترمکعب و و در یک شبانه روز 172800 مترمکعب آب عبور می کند.

ب) اگر این رود به یک تالاب منتهی شود، در طی یک هفته، چند متر مکعب آب را وارد تالاب می کند؟

172800 ضرب در 7 می شود 1209600 متر مکعب در یک هفته