در این نوشته با جواب صفحه 43 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 43 مطالعات سوم

آیا می توانید چیزهایی را نام ببرید که از مواد نفتی تهیه شده است؟

لاستیک، بطری های آب و نوشابه، پودر لباسشویی، خودکار و …

 هم فکری کنید و پاسخ دهید

کاربرگه های شماره ی (11) و (12) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگ شماره ی 11 مریم از چه منابعی استفاده می کند؟

مریم از کدام یک از منابع زیر استفاده می کند؟ زیر هر تصویر بنویسید.

(خاک – جانوران – چوب درختان – آب – نفت یا بنزین)

کاربرگه ی شماره 12 از چه منابعی استفاده می کنیم؟

هم فکری کنید و اسم پنج چیز را که در خانه یا مدرسه از آن استفاده می کنید، بنویسید؛ سپس بگویید چه منابعی در آن به کار رفته است؟

پاسخ کاربرگه شماره 12:

image 39

پاسخ کاربرگه شماره 12:

image 38