در این نوشته با جواب صفحه 43 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 43 مطالعات سوم

کاربرگه های شماره ی (11) و (12) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگ شماره ی 11 مریم از چه منابعی استفاده می کند؟

مریم از کدام یک از منابع زیر استفاده می کند؟ زیر هر تصویر بنویسید.

(خاک – جانوران – چوب درختان – آب – نفت یا بنزین)

جواب صفحه 35 مطالعات سوم

کاربرگه ی شماره 12 از چه منابعی استفاده می کنیم؟

هم فکری کنید و اسم پنج چیز را که در خانه یا مدرسه از آن استفاده می کنید، بنویسید؛ سپس بگویید چه منابعی در آن به کار رفته است؟

image 115
جواب صفحه 43 مطالعات سوم