در این نوشته با جواب صفحه 43 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 43 هدیه چهارم

ایستگاه فکر

هر کاری می‌کردم که حواسم به درس باشد، نمی‌شد.
داشتم کلافه می‌شدم؛ پیش مادرم رفتم و گفتم: «من دیگر تحمّل ندارم! مگر با این همه سر و صدا می‌شود درس خواند؟ آخر این چه همسایه‌ای است»
مادر گفت: «به جای اینکه پشت سرشان چیزی بگویی، برو درِ خانه‌ی آنها را بزن و بگو صدای تلویزیون را کم کنند.»
گفتم: «خجالت می کشم!»
مادر گفت: «گفتن حرف حق که خجالت ندارد! با احترام و مؤدّبانه خواسته‌ات را به آنها بگو!»

تصمیم گرفتم به خانه‌ی آنها بروم و با احترام از آنها خواهش کنم که صدای تلویزیون خود را کم کنند تا من بتوانم با آرامش بیشتری درس بخوانم.

تدبر کنیم

وَ بِالوالِدَینِ اِحسانًا … وَ الجارِ ذِی القُربیٰ وَ الجارِ الجُنُبِ (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 36)
به پدر و مادر … و همسایگان دور و نزدیک نیکی کنید.

با توجّه به معنای آیه، در هریک از موارد زیر بهتر است چه کارهایی انجام دهیم؟

– اگر همسایه‌ی ما بیمار شد، به عیادت و احوال پرسی او برویم.
– وقتی همسایه چیزی از ما خواست، در صورت داشتن در اختیار او قرار دهیم.
– اگر در همسایگی ما پیرمرد یا پیرزنی زندگی می‌کند، با آنها با احترام برخورد کنیم و با سر و صدا موجب آزار و اذیت آنها نشویم.

برچسب شده در: