در این نوشته با جواب صفحه 44 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 44 ریاضی دوم

1- اگر کشیدن شکل‌ها را به همین ترتیب ادامه دهیم، شکل پنجم چند دایره خواهد داشت؟ 15 دایره

image 466

2- الگوها را ادامه دهید.

image 467

2,4,6,8,10,12,14,16,18
10,15,20,25,30,35,40,45,504

کامل کن

مانند نمونه عددها را به هم وصل کنید.

جواب صفحه 44 ریاضی دوم

می‌توان رابطه‌هایی را که بین شکل‌ها یا عددها وجود دارند، کشف کرد و الگو را ادامه داد. با الگویابی می‌توان پاسخ مسئله را پیدا کرد.

برچسب شده در: