جواب صفحه 44 ریاضی هفتم ⚡️ کار در کلاس و تمرین

در این نوشته با جواب صفحه 44 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 44 ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هفتم

1- اگر پاره‌خط‌های CD ،BC ،AB و DE با هم برابر باشند، تساوی‌ها را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید.

جواب صفحه 44 ریاضی هفتم
جواب صفحه 44 ریاضی هفتم

2- در شکل مقابل نقاط C ،B ،A و D با  روی یک خط قرار گرفته‌اند.

کدام پاره خط هم اندازهٔ AC است؟ DB

چرا؟ چون دارای یک قسمت کوچک برابر با AC و یک قسمت بزرگ BC مشترک است.

جواب تمرین صفحه ۴۴ ریاضی هفتم

1- با رسم شکل‌های مناسب به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

الف) از یک نقطه چند خط می‌گذرد؟ بی‌شمار

ب) از یک نقطه چند خط راست می‌گذرد؟ بی‌شمار

ج) از دو نقطه چند خط از (انواع مختلف) می‌‌گذرد؟ بی‌شمار

د) از دو نقطه چند خط راست می‌گذرد؟ یک خط

جواب صفحه 44 ریاضی هفتم
جواب صفحه 44 ریاضی هفتم

2- یک خط رسم کنید و نقاط C ،B ،A و D را طوری روی آن نام گذاری کنید که رابطهٔ زیر درست باشد.

جواب تمرین صفحه ۴۴ ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه ۴۴ ریاضی هفتم

3- اگر روی یک خط راست ١٠ نقطه بگذارید، چند نیم خط به وجود می‌آید که سر آن‌ها روی این نقاط باشد؟ چرا؟

چون به ازای هر نقطه 2نیم خط خواهیم داشت. ۲۰ = ۱۰ × ۲

4- نقطه C وسط پاره خط AB، نقطه D وسط پاره خط AC، نقطه E وسط پاره خط AD است. AB چند برابر AE است؟ 

۸ چون تمام طول پاره خط را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم.

image 322

5- در شکل روبه رو یک مربع و یک مثلث متساوی الاضلاع دیده می شود. چرا BE=AC ؟

جواب صفحه 44 ریاضی هفتم
جواب صفحه 44 ریاضی هفتم

6- دو خط کش ٢٠ سانتی متری را مانند شکل روبه رو، روی یک صفحه کاغذ قرار داده‌ایم. طول این صفحه چند سانتی متر است؟

image 324

۳۵ = ۲۰ + ۱۵

7- اندازه قد علی را با a، اندازه قد حسن را با b و اندازه قد حسین را با c نشان می‌دهیم.

قد علی بلندتر از حسن و قد حسن بلندتر از حسین است پس نتیجه می‌گیریم قد علی از حسین بلندتر است.


رابطه زیر را کامل کنید و نتیجه را به فارسی بنویسید.

image 325

گام به گام سایر صفحات درس روابط بین پاره خط ها

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

43 دیدگاه ها

+ارسال دیدگاه