در این نوشته با جواب صفحه 44 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 44 زمین شناسی یازدهم

فکر کنید

1) مقدار رسوب گذاری و فرسایش را در نقاط A و A’ مقایسه کنید.

image 56

 در A بیشتر رسوب گذاری انجام می شود به دلیل سرعت کمتر آب نسبت به قسمت A’
در A’ بیشتر عمل فرسایش انجام می شود به دلیل سرعت بیشتر آب نسبت به قسمت A

2) هر یک از نیم رخ های الف و ب و پ مربوط به کدام مقطع رود می باشد؟

نیم رخ الف مربوط به مقطع CC’

نیم رخ ب مربوط به مقطع BB’

و نیم رخ ب مربوط به مقطع AA’ می باشد.

جمع آوری اطلاعات

الف) قدیمی ترین قنات جهان، در کدام استان کشور قرار دارد و نام آن چیست؟

قنات قصبه (کاریز گناباد) یا کاریز کیخسرو عمیق ترین و قدیمی ترین کاریز جهان است. آن گونه که از منابع کهن و همچنین سفرنامه ناصر خسرو و منابع شفاهی بر می آید آن را کاریز کیخسرو می گفته اند.

ب) حدود 40000 رشته قنات در کشور ما وجود دارد. بیشترین تعداد قنات، در کدام یک از شش حوضه آبریز اصلی ایران حفر شده اند؟ دلیل آن چیست؟

بیشتر در حوضه آبریز داخلی (فلات مرکزی) قرار دارد به دلیل بارش کم و کمبود آب در این منطقه و …