در این نوشته با جواب صفحه 44 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 44 علوم هشتم

اطلاعات جمع آوری کنید

درباره انواع رباط در مفصل ها اطلاعاتی را جمع آوری و به صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

رباط‌ها نوعی بافت فیبروز که به عنوان یک باند سفت و قوی عمل می‌کنند و استخوان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند. آنها به حفظ ثبات مفاصل و کنترل حرکات مربوطه کمک می‌کنند. در زیر به برخی از انواع رباط‌ها در مفاصل مختلف بدن اشاره شده است:

جواب صفحه 44 علوم هشتم
جواب صفحه 44 علوم هشتم

1. رباط‌های زانو:

  • رباط صلیبی قدامی (ACL): این رباط از پشت فمور (استخوان ران) به جلوی تیبیا (استخوان ساق پا) متصل می‌شود و جلوگیری می‌کند که تیبیا به جلو حرکت کند.
  • رباط صلیبی پسی (PCL): این رباط از پیش از فمور به پشت تیبیا متصل می‌شود و جلوگیری می‌کند که تیبیا به عقب حرکت کند.
  • رباط زانویی خارجی (LCL): این رباط از فمور به فیبولا (استخوان کوچک ساق پا) متصل می‌شود و کنترل حرکات جانبی زانو را انجام می‌دهد.
  • رباط زانویی داخلی (MCL): این رباط از فمور به تیبیا متصل می‌شود و کنترل حرکات جانبی زانو را انجام می‌دهد.

2. رباط‌های بازو:

  • رباط کوراکوهومرال: این رباط از کوراکوئید (بخشی از استخوان شانه) به هومرس (استخوان بازو) متصل می‌شود و به مفصل شانه کمک می‌کند تا ثبات داشته باشد.
  • رباه آکرومیوکلاویکولار: این رباط از آکرومیون (بخشی از استخوان شانه) به کلاویکول (استخوان سرشانه) متصل می‌شود و به ثبات مفصل شانه کمک می‌کند.

3. رباط‌های مچ پا:

  • رباط دلتوئید: این رباط قوی در داخل مچ پا وجود دارد و به حفظ ثبات مچ پا کمک می‌کند.
  • رباط بیرونی مچ پا: این گروه از رباط در بیرون مچ پا قرار دارند و به حفظ ثبات و کنترل حرکات مچ پا کمک می‌کنند.

این فقط بخشی از رباط های بدن است. رباه در همه مفاصل بدن، از انگشتان دست و پا گرفته تا مفاصل بزرگتر مانند زانو و شانه وجود دارند.

فعالیت

در جدول زیر انواع ماهیچه های بدن با هم مقایسه شده اند. قسمت های خالی آن را تکمیل کنید.

جواب صفحه 44 علوم هشتم
جواب صفحه 44 علوم هشتم

برچسب شده در: