در این نوشته با جواب صفحه 44 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 44 علوم چهارم

فکر کنید

1- به نظر شما کدام ماده برای دسته ی قابلمه بهتر است؟ چوب، فلز یا پلاستیک؟ به چه دلیل؟

پلاستیک به خاطر اینکه گرما را از خود عبور نمی‌دهد و داغ هم نمی‌شود.​

2- اگر در چهار لیوان کاغذی، شیشه ای، پلاستیکی و فلزی تا نیمه آب داغ بریزیم، پس از مدت کوتاهی در کدام لیوان، آب سردتر شده است؟

لیوان فلزی، چون گرما را سریع تر از خود عبور می دهد پس آب درون آن زودتر سرد می شود.

فعالیت

1-درون سه بطری کوچک به مقدار مساوی آب و یخ بریزید.

2-با استفاده از دماسنج دمای آب و یخ را اندازه گیری و یادداشت کنید.

3- در بطری های کوچک را ببندید و دور یکی از آن ها چند لایه پارچه و دور دیگری چند لایه کاغذ بپیچید (دقت کنید ضخامت لایه های کاغذ و پارچه تقریباً برابر باشد)

4-قسمت بالای سه بطری بزرگ را مانند شکل ببرید و بطری های کوچک را درون آن ها قرار دهید.

5-قسمت بریده شده ی بطری  های بزرگ را به حالت اول برگردانید و با چسب بچسبانید. سپس بطری ها را در یک مکان بگذارید.

6-پس از یک ساعت، دمای آب آن ها را اندازه گیری و در جدول زیرآب در کدام ظرف سردتر مانده است؟

دمای آب پس از یک ساعت
(درجه ی سلسیوس)
دمای اوّلیه ی آب
(درجه ی سلسیوس)
توضیح آزمایش
۱۲۱۰بطری پوشیده شده
با روزنامه
۱۵۱۰بطری پوشیده شده
با پارچه
۲۰۱۰بطری بدون پوشش
جواب صفحه 44 علوم چهارم

کدام ماده رسانایی گرمایی کمتری دارد؟ روزنامه، پارچه یا هوا؟

بطری پوشیده با روزنامه

روزنامه

برچسب شده در: