در این نوشته با جواب صفحه 44 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 44 هویت اجتماعی دوازدهم

1- مفاهیم اساسی

1- هویت، هویت فردی، هویت اجتماعی، بعد جسمانی، بعد نفسانی، بعد اجتماعی، جهان طبیعی، هویت آگاهانه، هویت پنهان.

2- خلاصه کنید

– ابعاد متمایز هویت در تعامل با یکدیگر، متناسب می شوند.

پیامبران و اولیای الهی دربارهٔ بعد الهی هویت فردی و اجتماعی انسان‌ها سخن گفته‌اند.

– هویت اجتماعی هر فرد براساس آنچه برای آن جامعه اهمیت دارد شکل می‌گیرد.

– انسان و جامعه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

– فرهنگ غرب بر ابعاد جسمانی و فیزیکی انسان تأکید دارد.

– انسان نسبت به همهٔ ویژگی‌های هویتی خود آگاه نیست.

3- آنچه از این درس آموختیم

هویت فرد پاسخی است به پرسش «من کیستم» و با آن شخص از اشیا و افراد دیگر متمایز می‌شود. انواع ویژگی‌های هویت عبارت‌اند از:

۱) ویژگی‌هایی که در شکل گیری آنها نقش داریم یا نداریم.

۲) ویژگی‌هایی که تغییر می‌کنند یا نمی‌کنند.

۳) ویژگی‌های فردی یا اجتماعی؛ ابعاد هویت فردی و اجتماعی بر هم اثر می‌گذارند. هویت فردی به دو نوع جسمانی و نفسانی تقسیم می‌شود و هر سه بعد هویت جسمانی، نفسانی و اجتماعی با یکدیگر رابطهٔ متقابل دارند.