در این نوشته با جواب صفحه 45 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 45 ریاضی دوم

3 عدد بعدی را بنویسید.

1,5,9,13,17,21,25,29
3,8,13,18,23,28,33
1,2,4,7,11,16,22,29

کامل کن

هر ساعت چه زمانی را نشان می‌دهد؟ مانند نمونه بنویس.

جواب صفحه 45 ریاضی دوم

برچسب شده در: