در این نوشته با جواب صفحه 45 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 45 ریاضی هفتم

فعالیت

1- با انواع زاویه‌ها در سال گذشته آشنا شده‌اید، زاویه‌ها را نام گذاری کنید و نوع هر کدام را مشخص کنید.

جواب صفحه 45 ریاضی هفتم
جواب صفحه 45 ریاضی هفتم

2- تساوی بین زاویه‌ها را کامل کنید.

image 327

3- دو زاویهٔ مساوی را به صورت روبه رو در شکل مشخص می‌کنیم:

علامت‌ها نشان می‌دهند که:
نیمساز: زاویه را به قسمت مساوی تقسیم می‌کند.

image 328

4- در شکل مقابل Ox نیمساز زاویه aOb  است. زاویهٔ O۱ با کدام زاویه مساوی است؟ 

با زاویه O۲

تساوی این دو زاویه را با علامت گذاری روی شکل نشان دهید.


نیمساز: زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند.

image 329

5- در شکل مقابل دو خط یکدیگر را در نقطهٔ O قطع کرده‌اند.

image 330

می‌دانیم O = ۷۰ است. اندازهٔ زاویه‌های دیگر را با نوشتن یک تساوی پیدا کنید.

O۲ = ۱۸۰ – ۷۰ = O۴
O۳ = O۱ = ۷۰

جواب کاردرکلاس صفحه ۴۵ ریاضی هفتم

1- زاویه‌های  O۴ ، O۳ ، O۲ ، O۱ همه با هم برابرند. جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.

image 332

2- برای زاویه‌های متمم و مکمل تساوی بنویسید.

جواب صفحه 45 ریاضی هفتم
جواب صفحه 45 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس روابط بین زاویه ها

برچسب شده در: