در این نوشته با جواب صفحه 45 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 45 فیزیک دهم

وقتی شیر آبی را کمی باز کنید و آب به آرامی جریان یابد، مشاهده می‌شود که باریکهٔ آب با نزدیک‌تر شدن به زمین، باریک‌تر می‌شود (شکل زیر). دلیل این پدیده را با توجه به معادلهٔ پیوستگی توضیح دهید.

image 254


هرچه آب خروجی از شیر، به زمین نزدیک‌تر می شود تندی آن افزایش می‌یابد. لذا با توجه به معادلهٔ پیوستگی باید سطح مقطع آن نیز کاهش یابد.

برچسب شده در: