در این نوشته با جواب صفحه 45 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 45 پیام های آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های آسمانی هشتم

آیات زیر را با دقّت بخوانید:

1-اِنَّه لَقُرآنٌ کَریمٌ                             این قرآن کریمی است

فِی کِتابٍ مَکنونٍ                              که در کتاب محفوظی جای دارد

لایَمَسُّه اِلَّا المُطَهَّرونَ                         جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند [= دست یابند]

2-اِنَّما یُریدُ اللهُ                               خداوند فقط می خواهد

لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ          پلیدی و گناه را از شما اهل بیت [پیامبر] دور کند

ویُطَهِّرَکُم تَطهیرًا                             و شما راکاملاً پاک سازد.

این آیات را کنار هم قرار دهید و درباره پیامی که از آنها در می یابید در کلاس گفت وگو کنید.

در آیه اول به این نکته اشاره شده است که به جز اهل بیت پیامبر (پاکان) کسی نمی تواند به بطن پیام الهی دست یابد و در آیه دوم به این نکته اشاره شده است که خداوند پلیدی و گناه را از آن ها دور کرده است و خواهان این بوده است که آن ها کاملا پاک بمانند.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 42 پیام های آسمانی هشتم

١ـ چرا خداوند پیامبر اکرم (ص) را اولیّن بار معلم قرار داد؟

زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تقسیر واقعی آن چیست. پیامبر اعظم (ص) برای انجام رسالت مهمی بر عهده داشت که هدایت و تشویق مردم به مسلمانی واقعی بود، که با تمام وجود به بیان معارف الهی قرآن و آموزشی مردم زمان خود پرداخت. مردم هر سوالی داشتند از پیامبر رحمت می پرسیدند و هیچ گاه دچار حیرت و سرگردانی نمی شدند.

٢ـ پیامبر اکرم (ص) برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرده بود؟

تربیت معلمان ویژه ای برای آینده برای فهم و آموزشی معارف عمیق قرآن که بهترین معلّم بعد از خویش که به دستور خداوند به عنوان جانشین خود معرفی کرد، حضرت علی ابن ابی طالب (ع) بود.

٣ـ حدیث ثقلین را بنویسید

ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمه کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید