جواب صفحه 45 کتاب کار زبان هفتم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 45 کتاب کار زبان هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 45 کتاب کار زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 45 کتاب کار زبان هفتم

٤. دبیر زبان انگلیسی شما برای مرور واژه های درس، موارد زیر را مطرح کرده است. پاسخ های خود را به انگلیسی در جای مشخص شده بنویسید.

الف) از پرسش how old are you? برای مشخص شدن آن استفاده می کنیم- – –

ب) خواهر پدر یا مادر شما  – – – –

پ) لقبی است که قبل از نام خانوادگی خانم ها به کار می رود  – – – – / – – – –

ت) علامت اختصاری (پیامک)  – – – –

ث) برای پاسخ دادن به همین موارد این را انجام می دهید  g- – – –

4. الف) Age

ب) Aunt

پ) Miss / Mrs

ت) SMS

ث) game

5. با حروف داده شده شش کلمه به انگلیسی بنویسید.

a, k, m, e, b, p, i, t, n, u, s, g

Sun                                          big

Game                                       Gun

Bus                                           Again

خورشید                             بزرگ

بازی                                 تفنگ

اتوبوس                             دوباره

6. جدول زیر را با اطلاعات مربوط به سه نفر از بستگان خود پر کنید.

جواب صفحه 45 کتاب کار زبان هفتم
جواب صفحه 45 کتاب کار زبان هفتم

بر عهده شما!

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه