در این نوشته با جواب صفحه 46 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 46 ریاضی دوم

1- اگر شکل زیر را از روی خط چین رسم شده تا کنیم، به دو نیمه‌ی مثل هم تقسیم می‌شوند، به طوری که این دو نیمه همدیگر را کاملاً می‌پوشانند. دو طرف شکل را مثل هم رنگ کنید.

image 470

2- روی هر شکل خطّی رسم کنید که اگر شکل را روی آن خط تا کنیم، دو نیمه یکدیگر را کاملاً بپوشانند.

image 472

به خطّی که رسم کردید، خطّ تقارن می گویند.

3- با توجّه به خطّ تقارن، نیمه‌ی دیگر شکل را رسم کنید.

جواب صفحه 46 ریاضی دوم

کامل کن

ساعت چند است؟ 10

image 472

قسمت رنگ شده نشان می‌دهد عقربه‌ی بزرگ چقدر حرکت کرده است. حالا ساعت چند است؟ ده و نیم 

image 472

می‌توانیم بگوییم ساعت زمان ده و نیم را نشان می‌دهد.

برچسب شده در: