جواب صفحه ۴۶ ریاضی هشتم


haladars آبان 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۶ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 46 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 46 ریاضی هشتم

در شکل سمت چپ، زاویهٔ خارجی رأس A از مثلث ABC از امتداد یافتن ضلع AB تشکیل شده است. در شکل سمت راست، زاویهٔ خارجی رأس A از امتداد یافتن ضلع AC تشکیل شده است. چرا این دو زاویه مساوی‌اند؟

image 214
جواب صفحه 46 ریاضی هشتم

زاویه‌ای که در هر رأس یک چند ضلعی محدب، بین یک ضلع و امتداد ضلع دیگر تشکیل می‌شود، زاویهٔ خارجی آن رأس نامیده می‌شود.

کار در کلاس

1- الف) مانند نمونه در هر یک از مثلث‌های زیر، زاویهٔ خارجی هر سه رأس را رسم کنید و اندازهٔ هر کدام را بنویسید.

جواب صفحه 46 ریاضی هشتم
جواب صفحه 46 ریاضی هشتم

ب) مجموع زاویه‌های خارجی هریک از مثلث‌ها را پیدا کنید.

360

چه رابطه‌ای میان آنها دیده می‌شود؟ مجموع زاویه‌های خارجی مثلث 360 درجه است.

2- چند ضلعی‌های زیر منتظم‌اند. اندازهٔ زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید.

image 216

(۵-۲)×۱۸۰ / ۵ = ۱۰۸

3- با توجه به شکل، اندازهٔ زاویهٔ خواسته شده را پیدا کنید.

جواب صفحه 46 ریاضی هشتم
جواب صفحه 46 ریاضی هشتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه