جواب صفحه ۴۶ ریاضی چهارم


haladars آبان 29, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۶ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 46 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 46 ریاضی چهارم

آموزگار از دانش آموزان خواست دو عدد بگویند که حاصل ضربشان 12 شود.

محمود از صفحه‌ی شطرنجی زیر استفاده کرد.
او شکل را دسته بندی کرد؛ تعداد مربّع‌های دسته‌ها با هم برابر بود. سپس برای هر شکل دو ضرب نوشت.
کار او را کامل کنید.

image 356

3×4=12
4×3=12

image 356

12=2×6
12=6×2

image 356

12×1=12
12×1=12

احمد بدون شکل و با استفاده از جدول و ساختن الگو، همه‌ی ضرب‌ها را نوشت. جدول او را کامل کنید.

1264321
1234612
جواب صفحه 46 ریاضی چهارم

محمّد با دیدن راه حلّ احمد گفت: «با نیم یاز جدول هم می‌توان همه‌ی ضر‌ب‌ها را نوشت».
توضیح دهید محمّد چگونه می‌تواند بقیه‌ی ضر‌ب‌ها را بنویسد.
با جابه‌ جا کردن عامل‌های ضرب یعنی اعداد سطر پایین را در سطر بالا ضرب کند.

1×12=12→12×1=12

321
4612
جواب صفحه 46 ریاضی چهارم

2- شما هم با هر روشی که دوست دارید، تمام ضرب‌هایی را که حاصل آنها 18 و 20 باشد، بنویسید. سپس، توضیح دهید که از چه روشی استفاده کردید و پاسخ‌ها را چگونه به دست آوردید.

جواب صفحه 46 ریاضی چهارم
جواب صفحه 46 ریاضی چهارم
image 357

18×1=18 و 1×18=18
9×2=18 و 2×9=18
6×3=18 و 3×6=18

3- تمام عددهایی را که می‌توان به جای مربّع قرار داد تا حاصل ضرب ◻×4 از 30 کوچک‌تر باشد، پیدا کنید.


سعیده از معلّم پرسید: «آیا می‌توانیم از همه‌ی عددهای یک رقمی (از صفر تا 9) به جای مربّع استفاده کنیم؟»
نظر شما در این مورد چیست؟

خیر زیرا 9×4=36>30

◻×4<30

جواب صفحه 46 ریاضی چهارم
جواب صفحه 46 ریاضی چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. ناشناس

    عالی

  2. ناشناس

    عالی بود