در این نوشته با جواب صفحه 46 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 46 زمین شناسی یازدهم

یادآوری

در مورد عوامل مؤثر بر تغییرات عمق سطح ایستابی در یک منطقه، اطلاعاتی جمع آوری و در کلاس ارائه دهید.

1- میزان بارش سالانه و فصلی

با افزایش بارش میزان عمق سطح ایستابی کاهش می یابد و با کاهش بارندگی سالانه میزان عمق سطح ایستابی افزایش می یابد.

2- میزان نفوذ آب به داخل زمین (تغذیه)

هرچقدر آب بیشتری به داخل زمین نفوذ کند میزان عمق سطح ایستابی کمتر می شود و بالعکس

3- تغییرات میزان بهره برداری

با افزایش میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی سطح ایستابی پایین تر می رود و در نهایت آب شور می شود و …

پیوند با ریاضی

لف) بر اثر بهره برداری از یک آبخوان در یک دشت به مساحت 200،000،000متر مربع و تخلخل 30 درصد، سطح ایستابی 10 متر افت کرده است. چه حجمی از آب تخلیه شده است؟

چون مساحت دو بُعد دارد (طول و عرض)، ولی حجم سه بُعد دارد (طول، عرض و ارتفاع) و اُفت سطح ایستابی نتیجه بهره‌برداری آب است، در نتیجه از ضرب مساحت و مقدار اُفت، حجم آب تخلیه شده را تعیین می‌کنند

دراین مسئله بایستی حجم فضاهای خالی محاسبه شود :

مقدار افت × مساحت = حجم  <-  ارتفاع × عرض × طول = حجم

متر مکعب 600،000،000 = 30 (درصد) × 10 (افت) × 200،000،000 (متر مربع) = حجم

ب) چنان چه این حجم آب در طی 30 روز پمپاژ شده باشد، میانگین آبدهی چاه ها چقدر بوده است؟

ثانیه 2،592،000 = 60 (ثانیه) × 60 (دقیقه) × 24 (ساعت) × 30 (روز) = زمان

(دبی) Q = (حجم) V ÷ (زمان) T = 600,000,000 ÷ 2,592,000 = 231 متر مکعب در ثانیه