در این نوشته با جواب صفحه 47 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 47 تحلیل فرهنگی دوازدهم

مهارت های ارتباطی کدام اند؟ برای برقراری یک ارتباط مؤثر و موفق، چه مهارتی را باید کسب کرد؟ و چه اصول و ضوابطی را باید رعایت کرد؟ آسیب های ارتباطات بی قید و شرط کدام اند؟

ارتباط اجتماعی باید دو سویه و دو طرفه باشد و ارتباط یک طرفه و بی قید و شرط آسیب زا است. ارتباط اجتماعی یک طرفه موجب می شود که هویت فرهنگی جامعه دچار آسیب شود.