در این نوشته با جواب صفحه 47 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 47 ریاضی هشتم

هدی برای یافتن زاویهٔ خارجی یکی از رأس‌های مثلث به ترتیب زیر عمل کرد. راه حل او را کامل کنید.

جواب صفحه 47 ریاضی هشتم
جواب صفحه 47 ریاضی هشتم

او رابطهٔ جالبی را مشاهده کرد. آیا می‌توانید حدس بزنید چه رابطه‌ای؟

اندازه هر زاویه خارجی برابر است با مجموع دو زاویه داخلی دیگر آن مثلث

هدی با خودش فکر کرد: «آیا هر زاویهٔ خارجی مثلث برابر با مجموع دو زاویهٔ داخلی دیگر آن مثلث است؟» با یک مثال دیگر حدس خود را بررسی کرد.

جواب صفحه 47 ریاضی هشتم
جواب صفحه 47 ریاضی هشتم

این آزمایش نیز حدس او را تأیید کرد. آیا حدس زدن و آزمایش کردن کافی است؟ چرا؟

خیر چون همه حالت‌ها را در بر نمی‌گیرد.

یکی از دوستان هدی راه حل او را به صورت کلی و بدون در نظرگرفتن مثال نوشت تا به این ترتیب، درستی حدس او را اثبات کند.

image 220
جواب صفحه 47 ریاضی هشتم

کاردرکلاس

1- مثالی بیاورید که نشان دهد جمله زیر، نادرست است.

«هر زاویه خارجی یک چهارضلعی، برابر مجموع سه زاویه داخلی دیگر آن است.»

image 221

2- اندازهٔ دو زاویهٔ یک مثلث را می‌دانیم؛ پس می‌توانیم اندازهٔ زاویهٔ سوم آن را پیدا کنیم. (چگونه؟)

مجموع دو زاویه را محاسبه کرده و از 180 کم می‌کنیم.

برای اینکه بتوانیم اندازهٔ همهٔ زاویه‌های هر یک از شکل‌های زیر را پیدا کنیم، دست کم چندتا از آنها باید معلوم باشند؟

الف) لوزی یک زاویه

ب) چهارضلعی با ضلع‌های نامساوی سه زاویه

گام به گام سایر صفحات زاویه های خارجی

برچسب شده در: