در این نوشته با جواب صفحه 47 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 47 ریاضی چهارم

1- شما هم برای عبارت زیر تمام جواب‌های ممکن را پیدا کنید. حالت‌های نامطلوب را کنار بگذارید تا پاسخ‌های درست به دست آیند.

◻×9<56

جواب صفحه 47 ریاضی چهارم
جواب صفحه 47 ریاضی چهارم

چه عددی را در مربّع قرار دهیم که حاصل آن نزدیک‌ترین عدد به 56 باشد؟ 6

2- در زیر جمع دو عدد دورقمی را مشاهده می کنید. مانند نمونه در جاهای خالی فقط عددهای یک رقمی قرار دهید. تمام پاسخ‌های ممکن را بنویسید و آنها را با جواب‌هایی که دوستانتان داده‌اند، مقایسه کنید.

image 365

3- شکل زیریک مربّع به ضلع 10 را نشان می‌دهد که از 100 مربّع کوچک‌تر درست شده است.

image 358

10×10=100

حالا برای شکل‌های زیر، مانند نمونه، یک ضرب بنویسید و تعداد مربّع‌های کوچک را به دست آورید.

image 364

20×30= 600

image 361

20×10=200

جواب صفحه 47 ریاضی چهارم

30×30=900

گام به گام سایر صفحات درس حل مسئله با راهبرد الگو سازی