در این نوشته با جواب صفحه 47 قران چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 47 قران چهارم

آیات 17 تا 20 سورهی غاشیه را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ
بخوانید.

تمرین سوم

در عبارات تمرین فوق، زیر پایه های همزه که از حروف ناخوانا هستند، خط بکشید.

image 97

برچسب شده در: