در این نوشته با جواب صفحه 47 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 47 مطالعات سوم

1- به نظر شما مریم از چه چیزی ناراحت شد و خجالت کشید؟

یاد ورقه های سفیدی افتاده که آنها را مچاله کرده و در سطل زباله انداخته بود و زحمت های مادرش را که برای خرید دفتر کشیده بود را نادیده گرفته بود.

جواب نوع 2:از این‌که ورقه‌های سفید دفترش را مچاله کرده و در سطل زباله انداخته بود و مادرش را برای خرید دفتر به زحمت انداخته بود.

2- آیا شما تصمیمی شبیه به تصمیم مریم در زندگی تان گرفته اید؟ در کلاس تعریف کنید.