در این نوشته با جواب صفحه 48 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

1- یک کاغذ شفاف روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی کاغذتان بکشید.
کاغذ شفاف را بدون تغییر جهت روی صفحه حرکت دهید تا تصویر آن روی شکل B قرار بگیرد.
بدین ترتیب تصویر شکل A را روی صفحه انتقال داده‌اید.

2- دوباره کاغذ پوستی خود را طوری روی صفحه قرار دهید که تصویری که کشیده‌اید، روی شکل A قرار بگیرد.
کاغذتان را از روی خط تقارن تا کنید. بدین ترتیب تصویر شکل A روی کدام شکل قرار می‌گیرد؟
این شکل قرینهٔ شکل A نسبت به خط تقارن است. قرینهٔ شکل B را هم نسبت به خط تقارن رسم کنید و آن را D بنامید.

جواب صفحه 48 ریاضی هفتم
جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

کار در کلاس

1- به اندازه و جهت شکل‌های سفید نگاه کنید.
کدام یک از شکل‌ها، انتقال یافتهٔ شکل آبی است؟ این شکل را هاشور بزنید.

2- کدام شکل قرینهٔ شکل آبی است؟ خط تقارن متناسب با این تقارن را رسم کنید.

جواب صفحه 48 ریاضی هفتم
جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

فعالیت

1- یک کاغذ پوستی روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی آن بکشید. با استفاده از یک مداد کاغذ پوستی خود را در مرکز دوران شکل، روی صفحهٔ کتاب ثابت کنید و آرام کاغذ را روی کتاب بچرخانید و به حرکت تصویر در صفحه نگاه کنید.

جواب صفحه 48 ریاضی هفتم
جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

2- اگر کاغذ پوستی را ١٨٠ درجه بچرخانید، تصویر شکل A مانند شکل روبه رو در صفحه قرار می‌گیرد. این تصویر حاصل دوران 180 درجه‌ای شکل A حول مرکز دوران است.

جواب صفحه 48 ریاضی هفتم
جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

3- باز هم کاغذ پوستی را روی شکل قرار دهید و با استفاده از آن تصویر حاصل از دوران ١٨٠ درجهٔ شکل A حول مرکز دوران جدید را بسازید.

1- یک کاغذ شفاف روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی کاغذتان بکشید.

کاغذ شفاف را بدون تغییر جهت روی صفحه حرکت دهید تا تصویر آن روی شکل B قرار بگیرد.
بدین ترتیب تصویر شکل A را روی صفحه انتقال داده‌اید.

2- دوباره کاغذ پوستی خود را طوری روی صفحه قرار دهید که تصویری که کشیده‌اید، روی شکل A قرار بگیرد.
کاغذتان را از روی خط تقارن تا کنید. بدین ترتیب تصویر شکل A روی کدام شکل قرار می‌گیرد؟
این شکل قرینهٔ شکل A نسبت به خط تقارن است. قرینهٔ شکل B را هم نسبت به خط تقارن رسم کنید و آن را D بنامید.

جواب صفحه 48 ریاضی هفتم
جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

کار در کلاس

1- به اندازه و جهت شکل‌های سفید نگاه کنید.
کدام یک از شکل‌ها، انتقال یافتهٔ شکل آبی است؟ این شکل را هاشور بزنید.

2- کدام شکل قرینهٔ شکل آبی است؟ خط تقارن متناسب با این تقارن را رسم کنید.

جواب صفحه 48 ریاضی هفتم
جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

فعالیت

1- یک کاغذ پوستی روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی آن بکشید. با استفاده از یک مداد کاغذ پوستی خود را در مرکز دوران شکل، روی صفحهٔ کتاب ثابت کنید و آرام کاغذ را روی کتاب بچرخانید و به حرکت تصویر در صفحه نگاه کنید.

image 344

2- اگر کاغذ پوستی را ١٨٠ درجه بچرخانید، تصویر شکل A مانند شکل روبه رو در صفحه قرار می‌گیرد. این تصویر حاصل دوران 180 درجه‌ای شکل A حول مرکز دوران است.

image 345

3- باز هم کاغذ پوستی را روی شکل قرار دهید و با استفاده از آن تصویر حاصل از دوران ١٨٠ درجهٔ شکل A حول مرکز دوران جدید را بسازید.

در جهت حرکت عقربه‌های ساعت 180 درجه

image 348

4- با کمک کاغذ پوستی شکل A را حول مرکز دوران ٩٠ درجه در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده‌ایم. تصویر شکل A روی شکل B قرار گرفته است. شکل B را حول مرکز دوران، ٩٠ درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. شکل حاصل از این دوران را رسم کنید و آن را C بنامید.

چرا در دوران ٩٠ درجه لازم است جهت دوران را مشخص کنیم؛ امّا در دوران ١٨٠ درجه این کار لازم نیست؟


در دوران 180 درجه تصاویر ایجاد شده با شکل اصلی فرقی ندارند ولی در دوران 90 درجه با هم متفاوتند.

image 349
جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس روابط تبدیلات هندسی

برچسب شده در: