در این نوشته با جواب صفحه 48 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 48 شیمی دوازدهم

خود را بیازمایید

با استفاده از جدول 1 مشخص کنید در سلول گالوانی ساخته شده از نقره و منیزیم :

آ) کدام الکترود آند و کدام کاتد خواهد بود؟ چرا؟

نقره به عنوان کاتد و منیزیم به عنوان آند خواهد بود؛ زیرا با توجه به اینکه E0 منیزیم کمتر از نقره است، بنابراین منیزیم کاهنده تر بوده پس در جایگاه آند سلول قرار می گیرد و نقره کاتد خواهد بود.

ب) نیم واکنش های انجام شده را بنویسید و واکنش کلی سلول را به دست آورید.

image 188

پیوند با ریاضی

1- با مراجعه به جدول 1، هریک از جاهای خالی را پر کنید.

image 190

2- در سلول گالوانی تشکیل شده از دو نیم سلول بالا مشخص کنید کدام یک نقش آند و کدام یک نقش کاتد را دارد؟

روی آند و مس کاتد

3- شکل زیر سلول گالوانی استاندارد روی  مس را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش های زیر پاسخ دهید:

جواب صفحه 48 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 48 شیمی دوازدهم

آ) emf این سلول را از روی شکل مشخص کنید.

از روی شکل emf برابر 1/1 V می باشد.

ب) کدام رابطۀ زیر برای محاسبه این کمیت به کار رفته است؟ توضیح دهید.

رابطه سمت چپ؛ با توجه به عدد نشان داده شده روی ولت متر که 1/1 می باشد می توان استنباط کرد که از رابطه سمت چپ استفاده شده است:

image 191

4- در نمودار زیر هر خط رنگی نشان دهنده یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز را نشان می دهد. با توجه به جدول پتانسیل استاندارد به پرسش ها پاسخ دهید.

آ) نخست برای هر سلول گالوانی، آند و کاتد را مشخص کرده سپس emf را حساب کنید و در جای خالی بنویسید.

جواب صفحه 48 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 48 شیمی دوازدهم

ب) اگر چند نیم سلول در اختیار داشته باشید و بخواهید از آنها یک سلول گالوانی با بیشترین ولتاژ بسازید، از کدام نیم سلول ها استفاده می کنید؟ چرا؟

از دو نیم سلول با بیشترین اختلاف پتانسیل؛ در اینجا از منیزیم به عنوان آند و از نقره به عنوان کاتد استفاده می کنیم.

5- با استفاده از جدول1، emf سلولی را حساب کنید که واکنش اکسایش – کاهش زیر در آن رخ می دهد.

image 192