آپدیت

جواب صفحه ۴۸ شیمی دوازدهم ⚡️ خود را بیازمایید و پیوند با ریاضی

48

در این نوشته با جواب صفحه ۴۸ شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۸ شیمی دوازدهم

با استفاده از جدول 1 مشخص کنید در سلول گالوانی ساخته شده از نقره و منیزیم :

آ) کدام الکترود آند و کدام کاتد خواهد بود؟ چرا؟

نقره به عنوان کاتد و منیزیم به عنوان آند خواهد بود؛ زیرا با توجه به اینکه E۰ منیزیم کمتر از نقره است، بنابراین منیزیم کاهنده تر بوده پس در جایگاه آند سلول قرار می گیرد و نقره کاتد خواهد بود.

پاسخی دیگر:تیغه منیزیم الکترود آند است. چون هرچه پتانسیل منفی‌تر، قدرت الکترون‌دهی و کاهندگی بیشتر و نقش آند را بهتر ایفا می‌کند. و تیغه نقره نقش کاتد چون هرچه پتانسیل مثبت‌تر تمایل به گرفتن الکترون بیشتر و نقش کاتد را بهتر ایفا می‌کند.

ب) نیم واکنش های انجام شده را بنویسید و واکنش کلی سلول را به دست آورید.

image 188

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۴۸ شیمی دوازدهم

۱- با مراجعه به جدول 1، هریک از جاهای خالی را پر کنید.

image 190

۲- در سلول گالوانی تشکیل شده از دو نیم سلول بالا مشخص کنید کدام یک نقش آند و کدام یک نقش کاتد را دارد؟

چون $E{}^\circ Zn$ کوچک‌تری دارد، پس $Zn$ نقش آند و $Cu$ نقش کاتد را دارد.

۳- شکل زیر سلول گالوانی استاندارد روی  مس را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش های زیر پاسخ دهید:

جواب صفحه 48 شیمی دوازدهم
جواب صفحه ۴۸ شیمی دوازدهم

آ) emf این سلول را از روی شکل مشخص کنید.

از روی شکل emf برابر ۱/۱ V می باشد.

ب) کدام رابطۀ زیر برای محاسبه این کمیت به کار رفته است؟ توضیح دهید.

رابطه سمت چپ؛ با توجه به عدد نشان داده شده روی ولت متر که ۱/۱ می باشد می توان استنباط کرد که از رابطه سمت چپ استفاده شده است:

image 191

۴- در نمودار زیر هر خط رنگی نشان دهنده یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز را نشان می دهد. با توجه به جدول پتانسیل استاندارد به پرسش ها پاسخ دهید.

آ) نخست برای هر سلول گالوانی، آند و کاتد را مشخص کرده سپس emf را حساب کنید و در جای خالی بنویسید.

جواب صفحه 48 شیمی دوازدهم
جواب صفحه ۴۸ شیمی دوازدهم

ب) اگر چند نیم سلول در اختیار داشته باشید و بخواهید از آنها یک سلول گالوانی با بیشترین ولتاژ بسازید، از کدام نیم سلول ها استفاده می کنید؟ چرا؟

از دو نیم سلول با بیشترین اختلاف پتانسیل؛ در اینجا از منیزیم به عنوان آند و از نقره به عنوان کاتد استفاده می کنیم.

۵- با استفاده از جدول۱، emf سلولی را حساب کنید که واکنش اکسایش – کاهش زیر در آن رخ می دهد.

image 192

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه