در این نوشته با جواب صفحه 48 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 48 مطالعات سوم

جمع شدن زباله ها برای سلامتی ما ضرر داردو خطرناک است. چرا؟

چون باعث آلودگی محیط زیست می شود. همچنین باعث انتقال بیماری یا تولید میکروب می شود و ما را بیمار می کند.

گفت و گو کنید

1- ما هر روز مقداری زباله تولید می کنیم. هم فکری کنید و چند راه پیشنهاد کنید تا در خانه یا مدرسه زباله ی کمتری تولید شود.

صرفه جویی در مصرف کاغذ، استفاده ی کمتر از ظروف یکبار مصرف

٢- پرس و جو کنید خانواده ها برای بیرون گذاشتن زباله چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

زباله های خشک، تر، کاغذی را از یکدیگر جدا کنیم.

زباله ها را در کیسه های استاندارد قرار داده و در آن را محکم ببندیم.

زباله ها را هر شب ساعت 9 در محل جمع آوری آنها قرار دهیم.