در این نوشته با جواب صفحه 49 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 49 ریاضی دهم فنی

هنرجویان هنرستانی در یک کار فوق برنامه مشارکت داشته‌اند. 10 درصد از کلاس اول، 20 درصد از هنرجویان کلاس دوم و 30 درصد از هنرجویان کلاس سوم در این کار شرکت کرده‌اند. تعداد هنرجویان کلاس اول 30 نفر، کلاس دوم 25 نفر و کلاس سوم 40 نفر است.

الف) از هر کلاس چند نفر در کار فوق‌برنامه شرکت داشته‌اند؟

image 211

ب) چند درصد از مجموع هنرجویان این سه کلاس در کار فوق‌برنامه شرکت کرده‌اند؟

image 212
جواب صفحه 49 ریاضی دهم فنی

پ) یکی از هنرجویان پاسخ سؤال «ب» را با جمع درصدهای هنرجویان شرکت کننده از این سه کلاس به‌دست آورد. آیا راه‌حل او درست است؟

خیر

image 213

ت) یکی از هنرجویان گفت: برای محاسبهٔ درصد شرکت‌کنندگان سه کلاس در کار فوق‌برنامه، می‌توانیم میانگین درصد شرکت‌کنندگان این سه کلاس را حساب کنیم. آیا نظر او درست است؟ چرا؟ توضیح دهید.

image 214

جواب کاردرکلاس صفحه 49 ریاضی دهم فنی

1) برای خرید سه جفت جوراب هر جفت به قیمت 5,000 تومان، پس از % 20 تخفیف، چقدر باید بپردازیم؟

image 209

2) برای خرید پیراهنی به قیمت 30,000 تومان با % 50 تخفیف و یک شلوار به قیمت 50,000 تومان با % 10 تخفیف، چقدر باید بپردازیم؟

جواب کاردرکلاس صفحه 49 ریاضی دهم فنی