جواب صفحه ۴۹ ریاضی هشتم ⭐️کار در کلاس و تمرین

در این نوشته با جواب صفحه ۴۹ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

کار در کلاس

۱- مجموع زاویه‌های خارجی چندضلعی‌های زیر را حساب کنید.

الف) هشت ضلعی ۳۶۰ درجه

ب) ده ضلعی منتظم 360 درجه

۲- به کمک پاسخ قسمت (ب) سؤال قبل،

الف) اندازهٔ هر زاویهٔ خارجی یک ده ضلعی منتظم را پیدا کنید.

۳۶۰ ÷ ۱۰ = ۳۶

ب) اندازهٔ هر زاویهٔ داخلی یک ده ضلعی منتظم را پیدا کنید. 

۱۸۰−۳۶=۱۴۴

تمرین

۱- زاویه‌های خارجی یک متوازی الاضلاع در شکل نشان داده شده‌اند.

زاویه‌های مساوی را با علامت گذاری مشخص کنید.

image 223

۲- هر یک از طرح‌های زیر با استفاده از سه نوع کاشی منتظم طراحی شده است. با محاسبهٔ زاویه‌های داخلی هر کاشی منتظم، نشان دهید زاویهٔ مشخص شده در هر شکل ۳۶۰ درجه است.

image 224
جواب صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

۳- لاک پشتی روی لبه باغچه‌ای حرکت می‌کند. او در هر گوشه می‌چرخد و روی لبهٔ بعدی قرار می‌گیرد.

image 226

الف) این لاک پشت در هر گوشه به اندازهٔ زاویهٔ داخلی می‌چرخد یا زاویهٔ خارجی؟

زاویهٔ خارجی

ب) او حرکتش را از نقطهٔ A شروع کرده است. تا وقتی دوباره به A برگردد، روی هم چند درجه می‌چرخد؟

  360

ج) این لاک پشت برای پیمودن محیط هر یک از باغچه‌های منتظم زیر با شروع از نقطه مشخص شده چند درجه می‌چرخد؟

۳۶۰

جواب صفحه 49 ریاضی هشتم
جواب صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

د) در پاسخ قسمت قبل، چه الگویی را مشاهده می‌کنید؟ توضیح دهید.

مجموع زاویه‌های خارجی هر چند ضلعی ۳۶۰ درجه است.

گام به گام سایر صفحات زاویه های خارجی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها