در این نوشته با جواب صفحه 49 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 49 مطالعات سوم

آیا بازیافت به حفظ منابع کمک می کند؟

بله؛ زیرا با به کار بردن موادی که قبلاً مصرف شده است نیازی به استفاده از منابع طبیعی نیست مثلاً وقتی از کاغذ های دورریخته شده کاغذ می سازیم لازم نیست درختان را قطع کنیم.