در این نوشته با جواب صفحه 5 آمار و احتمال یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 5 آمار و احتمال یازدهم

فعالیت

عبارت‌های خبری زیر را در نظر بگیرید:

image 8

1- ارزش کدام‌یک از جملات بالا را می‌توانید تعیین کنید؟

 هیچ‌کدام (زیرا دقیقاً مشخص نیست راجع به چه عدد یا مجموعه‌ای صحبت می‌کند.)

2- اگر به جای متغیر در جملهٔ «a عددی فرد است» قرار دهیم a=3 در این صورت، ارزش آن‌را تعیین کنید. درست


اگر در آن a=4 قرار دهیم، در این صورت ارزش آن چیست؟ نادرست

کار در کلاس

جاهای خالی را پر کنید:

اگر در جمله‌ی «ب» قرار دهیم a={2,4,6} در این‌صورت، ارزش گزاره حاصل درست می‌شود. به نظر شما چه مجموعه‌هایی را به‌جای A قرار دهیم، تا اینکه ارزش گزاره حاصل درست شود.


تمام زیرمجموعه‌های 3 عضوی اعداد 1 تا 6 را می‌توانیم به‌جای A قرار دهیم تا گزاره قسمت «ب» ارزش درست پیدا کند.

اگر در جملهٔ «ب» قرار دهیم a={3,4} در این‌صورت ارزش گزاره حاصل، نادرست است.

اگر در جملهٔ «پ» قرار دهیم x=2 و y=0 در این‌صورت، ارزش گزاره حاصل درست و در حالتی‌که x=0 و y=1 در این‌صورت، ارزش گزاره حاصل نادرست است.