در این نوشته با جواب صفحه 5 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 5 ریاضی هفتم

راهبرد الگویابی

1- سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید. رابطهٔ بین عددها را توضیح دهید.

– عددها سه تا سه تا اضافه می‌شوند.

22 و 19 و 16 و 13 و 10 و 7 و 4 و 1

– حاصل ضرب هر عدد طبیعی در خودش

  49 و 36 و 25 و 16 و 9 و 4 و 1

– حاصل تقسیم هر عدد بر 2

1 و 2 و 4 و 8 و 16 و 32 و 64

2- شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می‌شود؟ چرا؟

image 25

28 ، 25 ، 22 ، 19 ، 16 ، 13 ، 10 ، 7 ، 4 ، 1

با دقت در شکلها متوجه میشویم هر شکل با اضافه کردن ۳ واحد به شکل قبلی به دست می آید که الگوی
آن این چنین است که شکل دهم با ۲۸ چوب کبریت ساخته خواهد شد.

3- اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند، چه کسری از شکل شمارهٔ 6، رنگی است؟

image 113

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

برچسب شده در: