در این نوشته با جواب صفحه 5 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 5 ریاضی پنجم

جواب کاردرکلاس صفحه 5 ریاضی پنجم

1- حاصل جمع و تفریق‌های زیر را به دست آورید.

جواب کاردرکلاس صفحه 5 ریاضی پنجم

2- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید.

جواب کاردرکلاس صفحه 5 ریاضی پنجم

3- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

جواب کاردرکلاس صفحه 5 پنجم
جواب کاردرکلاس صفحه 5 ریاضی پنجم

جواب تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم

1- عددهای 1، 2، 3، 4 و 5 را در هریک از شکل‌های زیر بنویسید؛ طوری که مجموع 3 عدد عمودی با مجموع 3 عدد افقی برابر شود. سپس، این مسئله را در سه حالت زیر حل کنید (می‌توانید از حدس زدن و آزمایش کردن استفاده کنید).

جواب تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم

مجموع عددها 10 شود

جواب تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم

مجموع عددها 9 شود

جواب تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم

مجموع عددها 8 شود

2- عددهای زیر را بنویسید.


12 تا 100 تایی و 10 تا 1000 تایی می‌شود: 11200

500 تا کمتر از 17 تا 100 تایی می‌شود: 1200

3- الگوهای زیر را ادامه دهید.

10000000       ،      9000000      ،      8000000   ،    7000000   ،   6000000     ،    5000000
10 میلیون ، 9 میلیون ،  8 میلیون ، 7 میلیون ،   6 میلیون ، 5 میلیون

4- ضرب و تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

8.533 = 23

×

371

25.305 =

241

×

105

=46.865

52

÷

2437

62.086 =

23

÷

1428

برچسب شده در: