جواب صفحه 5 ریاضی چهارم


haladars مرداد 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 5 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 5 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه ۵ ریاضی چهارم

۱- عددهایی را که در جدول مشخص شده است، بنویسید.

یکیده تاییصدتاییهزارتاییده هزارتایی
۰۰۰۴۷

عدد : ۷۴۰۰۰

یکیده تاییصدتاییهزارتاییده هزارتایی
۰۰۰۷۴
جواب صفحه 5 ریاضی چهارم

عدد : ۴۷۰۰۰

بین این دو عدد چه تفاوتی وجود دارد؟
هزارتایی و ده هزارتایی جا به جا شده است.

۲- ده هزار، چندتا هزارتاست؟

۱۰ تا هزارتا

بیست هزار، چندتا هزارتاست؟ ۲۰ تا هزارتا

سی پنج هزار، چندتا هزارتاست؟ ۳۵ تا هزارتا

۳- با توجه به سوال های بالا، عددی را که در جدول مشخص شده است با عدد و حروف بنویسید.

یکاندهگان
۷۴
جواب صفحه 5 ریاضی چهارم

با رقم : ۴۷۰۰۰
با حروف : چهل و هفت هزار

۴- بین این دو عدد چه تفاوتی وجود دارد؟

یکاندهگان
۳۵
یکاندهگان
۵۳

رقم یکان هزار و دهگان هزار در جدول ها جا به جا شده اند و ارزش آن ها هم تغییر کرده که ۵ دهگان هزار از ۳ دهگان هزار بیشتر است.

۵- مانند نمونه، گسترده‌ی هر عدد را بنویسید.

۸ + ۷۰ + ۶۰۰ + ۳۰۰۰ + ۵۰۰۰۰ = ۵۳۶۷۸

۲ + ۱۰ + ۷۰۰۰۰ = ۷۰۰۱۲

۹۰۰ + ۹۰۰۰ + ۹۰۰۰۰ = ۹۹۹۰۰

فعالیت صفحه ۵ ریاضی چهارم

1- الگوی عددی را بخوانید و ادامه دهید.

80.000 و 70000 و 60.000 و 50.000 و 40.000 و 30.000 و 20.000 و 10.000

2- عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، بخوانید و بنویسید.

جواب صفحه 5 ریاضی چهارم

10.000

جواب صفحه 5 ریاضی چهارم

20.000

جواب صفحه 5 ریاضی چهارم

30.000

جواب صفحه 5 ریاضی چهارم
جواب صفحه 5 ریاضی چهارم

100.000

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه