در این نوشته با جواب صفحه 5 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 5 علوم هشتم

خودرابیازمایید

– حالت فیزیکی هر محلول را مشخص کنید.


– حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.

جواب صفحه 5 علوم هشتم
نام محلولنوع محلولحالت فیزیکیحلالحل شونده
نوشابه گازدارگاز در مایعمایعآبگاز
چای شیرینجامد در مایعمایعآبشکر
کپسول هواگاز در گازگازنیتروژناکسیزن، کربن دی‌اکسید وگازهای دیگر
جواب صفحه 5 علوم هشتم

آزمایش کنید

الف) در 100 میلی لیتر آب در دمای ° C 30 چه مقدار نمک خوراکی (سدیم کلرید) حل می شود؟ با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیش بینی خود را بررسی کنید.

میزان حل شدن نمک خوراکی در آب در دمای 30 درجه حدود 39 گرم می باشد، در صورتی که برای شکر و ترکیبات دیگر تغییرات زیادتری داریم. 


ب) در 100 میلی لیتر آب در دمای ° C30 به جای نمک سدیم کلرید، نمک پتاسیم نیترات بریزید. مقدار نمک حل شده را پیش بینی و آزمایش کنید. از آزمایش های بالا چه نتیجه ای می گیرید؟

حل شدن پتاسیم نیترات در آب گرماگیر است و افزایش دما، حلالیت را زیاد می کند.
افزایش دما در واکنش های گرماگیر حلالیت را زیاد می کند و در واکنش های گرماده حلالیت در اثر دما کم می شود.

فعالیت

الف) چند بشر کوچک بردارید و در هر یک 100 میلی‌لیتر آب بریزید و دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.
ب) در هر بشر آنقدر نمک پتاسیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

دما (سلسیوس)20304050
بیشترین مقدار ماده حل شده (گرم)3636/53737/5

پ) دما را روی محور افقی و مقدار مادۀ حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید.

image 4
جواب صفحه 5 علوم هشتم

.ت) از این نمودار چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


انحلال پذیری نمک خوراکی در آب در دماهای متفاوت حدود 37 گرم در 100 میلی‌لیتر آب است و انحلال پذیری نمک خوراکی در آب بستگی چندانی به دما ندارد و تأثیر دما بر آن بسیار ناچیز است. یعنی به مقدار بسیار کمی حل شدن آن افزایش می‌یابد.

ث) در دمای ° C 45 چند گرم نمک در آب حل می شود؟ روی نمودار نشان دهید.

حدود 5/37 گرم

برچسب شده در: