در این نوشته با جواب صفحه 5 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 5 مطالعات سوم

1- آیا می توانید بگویید وقتی دو یا سه ساله بودید چه کارهایی را نمی توانستید انجام دهید؟ چه کسانی برای انجام آن کارها به شما کمک می کردند؟

پوشیدن لباس. پدر و مادر.

2- امروز چه کارهایی را می توانید انجام بدهید که در گذشته نمی توانستید؟ این کارها را از چه کسانی یاد گرفته اید؟

پوشیدن لباس، خواندن کتاب و …، از خانواده، معلم و… .

1- نام دو نفر از کسانی را که به شما کمک کردند تا خواندن و نوشتن یاد بگیرید، بنویسید.

معلم، مادر

2- با راهنمایی معلم و به کمک هم کلاسی های خود، بگویید که با افزایش توانایی های شما، چه مسئولیت های جدیدی را پذیرفته اید؟

کارهای خودم را خودم بتوانم انجام دهم،  در برخی از کارها به پدر و مادرم کمک کنم و …